• Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej Tom XIV

Symbol: 11947
125.00
szt. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 1 szt.
ISBN 9788364103452
Zostaw telefon

Redakcja: Wojciech Walczak, Katarzyna Wiszowska-Walczak

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 635

Okładka: twarda

Format: 17,0 cm x 24,0 cm

 

Tom XIV. Materiały konferencyjne IV Międzynarodowego Kongresu Naukowego Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej, który odbył się w dniach  3-6 października 2018 r. w Rzeszowie i Jarosławiu.

Spis treści:

Piotr Gliński - Przedmowa   /9

Wojciech Walczak - Wstęp  /13

Introduction

Jacek Krochmal - Wspólne dziedzictwo archiwalne Rzeczypospolitej   /29

Common Archival Heritage of the Commonwealth

Anna Krochmal -  Dziedzictwo archiwalne II Rzeczypospolitej – jego losy i znaczenie dla nauki polskiej   /41

Archival Heritage of the Second Polish Republic: its History and Importance for Polish Science

Urszula Kacperczyk - Archiwalia I Rzeczypospolitej, rewindykowane do Polski na podstawie traktatu ryskiego z 1921 roku, przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych  /59

Archival Materials from the Polish-Lithuanian Commonwealth, Reclaimed to Poland on the Basis of the Riga Treaty of 1921 and Kept in the Central Archive of Historical Records

Elżbieta Wierzbicka - Polonika na Wołyniu. Gromadzenie i inwentaryzacja po 1918 roku  /71

Polonica in Volhynia. Collecting and Cataloging after 1918

Przemysław Gawron - Materiały do dziejów wojskowości koronnej za panowania Zygmunta III Wazy w księgach grodzkich lwowskich w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie  /115

Materials for the History of Crown Army During the Reign of Sigismund III Vasa in Lviv Castle Registers from the Central State Historical Archives of Ukraine in Lviv

Mariusz Balcerek - Dwa nieznane plany Torunia z Riksarkivet w Sztokholmie  /143

Two Unknown Maps of Toruń from Riksarkivet in Stockholm

Anna Ziemlewska - Sobiesciana w Narodowym Archiwum Historycznym Białorusi w Mińsku. Rozpoznanie i upowszechnianie w pracy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie  /159

Objects Related to Jan III Sobieski in the National Historical Archives of Belarus. Recognition and Popularization in the Work of the Museum of King Jan III’s Palace in Wilanów

Lilia Kowkiel - Polonika w zbiorach biblioteki Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi w Grodnie  /179

Polonica in the Collection of the National Historical Archives of Belarus in Grodno

Anna Salina - Z Jeny do Płocka. Powrót szczątków trzynastowiecznego kodeksu zrabowanego z Biblioteki Seminaryjnej  /199

From Jena to Płock. The Return of the Remains of a 13th-Century Code Stolen from the Seminar Library

Jan Skłodowski - Biblioteka dawnego kolegium pijarów w Podolińcu na Spiszu   /233

The Library of the Former Piarist College in Podolínec, Spiš

Fryderyk Rozen - Druki XVI–XVII wieku z oficyn ewangelickich Wielkiego Księstwa Litewskiego w bibliotekach Litwy. Stan badań bibliograficznych / 253

16th and 17th Century Prints from Evangelical Publishing Houses of the Grand Duchy of Lithuania in Lithuanian Libraries. The State of Bibliographic Research

Jerzy Kuzicki - Miejsca święte i polscy pielgrzymi do Ziemi Świętej w „Dzienniku dwunastoletniej misji apostolskiej na Wschodzie” o. Mansweta Aulicha  /289

Holy Places and Polish Pilgrims to the Holy Land in the “Journal of the TwelveYear Apostolic Mission in the East” by Rev. Manswet Aulich

Greta Lemanaite -  Listy Henryka Bukowskiego do Romualda Mielczarskiego z lat 1896–1900. Źródło do dziejów biblioteki Muzeum Polskiego w Rapperswilu  /309

Letters from Henryk Bukowski to Romuald Mielczarski from the Years 1896–1900. A Source for the History of the Library of the Polish Museum in Rapperswil

Radosław Budzyński - Skarb z Lublina. Index chronologicus Gustawa Manteuffla   /327

A Treasure from Lublin. Index chronologicus by Gustaw Manteuffel

Krzysztof Soliński - Stare druki w bibliotece Fundacji Rzymskiej imienia J.Z. Umiastowskiej w Rzymie  /341

Early Printed Books in the Library of the J.S. Umiastowska Roman Foundation in Rome

Tomasz Ciesielski -  Opawski epizod w dziejach staropolskich ksiąg sądowych. Przyczynek do relokacji archiwaliów polskich w czasie II wojny światowej  /379

The Opava Episode in the History of Old Polish Court Registers. The Reason for the Relocation of Polish Archival Materials during WWII

Ks. Stanisław Nabywaniec - Polskie instytucje kościelne poza granicami kraju i ich misja religijna oraz patriotyczna, na przykładzie Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie  /433

Polish Church Institutions Abroad and Their Religious and Patriotic Mission Illustrated with the Example of the Papal Polish Institute in Rome

Paweł A. Jeziorski - Katarzyna z Działyńskich Hylzenowa i jej testament. Karta z dziejów polsko-inflanckich elit szlacheckich u schyłku XVIII wieku  /445

Katarzyna Hylzen Née Działyńska and Her Will. A Page in the History of Polish-Livonian Noble Elites in the Late 18th Century

Teresa Rączka-Jeziorska - Ziemiańska przyjemność, która uszczupla kapitał. O sposobach świętowania na dworach dawnych Inflant Polskich (XVIII–XIX w.)  /473

A Capital-Consuming Noble Pleasure. On the Ways of Celebration in the Manor Houses in the Former Polish Livonia (18th–19th Century)

Andrzej Buczyło - Materiały do dziejów przedrozbiorowej unickiej diecezji brzeskiej w opisie 7 fondu Wileński Prawosławny Konsystorz Duchowny  /487

Materials Related to the History of Pre-partition Uniate Brest Diocese in Description No. 7 of the Fonds ‘Vilnius Orthodox Spiritual Consistory’

Dorota Wereda - Fundacje i fundatorzy unickich klasztorów bazyliańskich w XVII wieku  /501

Foundations and Founders of Uniate Basilian Monasteries in the 17th Century

Beata Lorens - Inwestycje budowlane bazylianów w XVIII wieku na przykładzie klasztoru i cerkwi w Krystynopolu   /521

Construction Investments of Basilians in the 18th Century Illustrated with the Example of the Monastery and Orthodox Church in Krystynopil

Paweł Sygowski - Dekanat kobryński brzeskiej części unickiej diecezji włodzimiersko-brzeskej w świetle wizytacji ks. Stefana Litwinki z 1725 roku – cerkwie i ich wyposażenie  /539

he Kobryn Deanery of the Brest Part of the Uniate Volodymyr and Brest Diocese in Light of the Inspection of Rev. Stefan Litwinko of 1725: Churches and Their Equipment

Aleksandra Sulikowska-Bełczowska - Losy zabytków sztuki cerkiewnej w Rzeczypospolitej po odzyskaniu niepodległości  /573

The Lot of Orthodox Sacral Art Relics in the Commonwealth after the Regaining of Independence

Piotr Chomik - Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku w okresie międzywojennym  /607

Orthodox Church of the Resurrection in Białystok in the Inter-War Period

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie