• Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych Tom I i II

Brak towaru
129.00
Wpisz swój e-mail
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska UK ekonomiczna 67
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 0 kpl.
ISBN 9788361033608
Zostaw telefon

Redakcja: Waldemar Bukowski, Tomasz Jurek

Rok wydania: 2012

Strony  1416

Oprawa: twarda

Format: 16,5 cm x 24,0 cm

Uwaga - przetarta, zarysowana okładka, przybrudzony grzbiet, wgniecione narożniki

 

Zbiór artykułów autorstwa wybitnych polskich i zagranicznych (z Niemiec, Słowacji, Ukrainy, Litwy) badaczy dziejów średniowiecznych i nowożytnych – historyków i historyków sztuki. . Artykuły tomu I przybliżają zasadniczej wagi problemy społeczne i polityczne polskiego średniowiecza i wczesnej epoki nowożytnej, koncentrując się wokół następujących zagadnień: Ludzie, rodziny, rody; Topory i Tęczyńscy; Wspólnoty szlacheckie; Osadnictwo i gospodarka; Świat polityki i władzy; Kultura codzienna i książkowa; Źródła.  Niezwykle bogata tematycznie kolekcja przybliża m.in. nieznane dotąd dzieje całych rodów rycerskich i konkretnych ich przedstawicieli; symbolikę władzy w okresie wczesnopiastowskim, temat elity politycznej państwa polskiego, genezę fundamentalnych instytucji ustrojowych (np. nowatorski tekst cofający datę pojawienia się dwuizbowego sejmu o trzy dekady wcześniej niż przyjmowano dotąd, a więc aż do roku 1468); ale też szeroko rozumiane zagadnienie mentalności średniowiecznej. Wśród poruszanych treści jest także problem przemian osadniczych, genezy kluczy szlacheckich czy kwestia tzw. miast podwójnych. Publikacja gromadzi teksty w języku polskim oraz w językach niemieckim i słowackim.

Spis treści:

Tom I

Słowo wstępne  /7

Bibliografia prac Janusza Kurtyki  /15

LUDZIE I RODZINY

Bożena Czwojdrak - Jan z Zagórzan — ochmistrz królowej Zofii  /35

Tomasz Jaszczołt -  Kosowscy herbu Ciołek w ziemi drohickiej do połowy XVI wieku  /41

Krzysztof Mikulski - Toruńska rodzina Hitfeldów   /89

Danuta Quirini-Popławska - Domenico Alamanni: kariera królewskiego kuchmistrza   /139

Piotr Rabiej  - Stanisław Roj — nieznany przedstawiciel rodu Toporów   /159

Franciszek Sikora -  Dziersław Włostowski — czcigodny starzec, od młodzieńczych lat zawsze najbieglejszy w sztuce wojennej   /175

Anna Supruniuk - Cymbarka, księżniczka mazowiecka i księżna austriacka (1393/1394–1429). Przyczynek do biografii   /251

Sobiesław Szybkowski  - Dziedzice Chocenia herbu Ostoja (Mościc) w XV wieku. Genealogia i majątki   /281

Jan Wroniszewski - Pełka zwany Swank — pierwszy starosta dobrzyński. Pochodzenie i przynależność rodowa   /305

Wiesław Wróbel - Franciszek ze Lwowa (około 1475–1536), kanonik łucki i biskup kijowski. Próba biografii   /321

TOPORY I TĘCZYŃSCY

Paweł Dembiński - Mortuus sicut vivens — czyli pośmiertna kariera Sędziwoja z Tęczyna   /339

Janusz Firlet - Hic situs est clara de Th anczyn stirpe Johannes. Czy Panowie z Tęczyna mogli być chowani w kaplicy przy kościele św. Andrzeja w Krakowie?  /351

Tadeusz Nowak - Ród Toporów w ziemi łęczyckiej w późnym średniowieczu  /367

Jerzy Rajman - Kaplice w zamkach rodowych Leliwitów i Toporów w Małopolsce w XIV–XVI wieku  /387

Jan Szymczak - Topory, siekiery i oksze w zagrodzie, na polu bitwy i w heraldyce średniowiecznej Polski   /417

Alicja Szymczakowa - Toporowie w ziemi sieradzkiej w średniowieczu   /433

Maciej Zdanek -  O związkach rodziny Tęczyńskich z konwentem dominikanów krakowskich   /451

WSPÓLNOTY SZLACHECKIE

Witalij Michałowski   - Jak szlachta podolska postrzegała swoje terytorium w latach sześćdziesiątych XVI wieku  /469

Rimvydas Petrauskas  -  Związki personalne między możnowładztwem Polski i Litwy od końca XIV do połowy XVI wieku   /479

Anna Sochacka -  Związki rodzinne szlachty lubelskiej ze szlachtą ziemi chełmskiej w późnym średniowieczu   /497

Jerzy Sperka  - Z dziejów migracji rycerstwa śląskiego na ziemie Rusi Koronnej w końcu XIV i w początkach XV wieku (wstępne rozpoznanie)   /519

OSADNICTWO I GOSPODARKA

Roman Czaja -  Położenie gospodarcze państwa zakonnego na początku XV wieku  /551

Grzegorz Jawor - Pierwsze pokolenia mieszkańców wsi bieszczadzkich w XIV–XVI wieku (pochodzenie etniczne i terytorialne)   /567

Dariusz Karczewski - Uwagi o początkach osadnictwa klucza łańcuckiego (druga połowa XIV wieku)  /583

Feliks Kiryk - Skrzynno Opackie i Skrzynno Plebańskie — miasta bliźniacze i konkurencyjne (XIII–XVIII wiek)  /595

Małgorzata Kołacz-Chmiel - Człowiek wobec natury. Profil produkcyjny gospodarstw chłopskich na obszarze ziemi chełmskiej w XV–XVI wieku   /629

Jacek Laberschek - Leliwici Melsztyńscy w Rabsztynie  /649

Janusz Szyszka - Terytorium i infrastruktura gospodarcza starostwa gródeckiego do połowy XVI wieku   /671

Wykaz częściej używanych skrótów  /719

Tom II

ŚWIAT POLITYKI I WŁADZY

Dariusz Dąbrowski -  Odbudowa przez Romanowiczów władzy w państwie po najeździe Batu chana (1241–1242)   /733

Wojciech Iwańczak - Kronikarz husytyzmu patrzy na Śląsk  755

Tomasz Jurek - Abstructores castrorum. Przyczynek do dziejów społecznych i politycznych Śląska w połowie XIII wieku /767

Zuzana Kollárová - Spišskí starostovia  /787

Andrzej Marzec - Rada królewska w monarchii Kazimierza Wielkiego  /803

Eduard Mühle - Władza i przestrzeń w Polsce wczesnopiastowskiej. O przestrzennym konstruowaniu władzy u Galla Anonima  /831

Tomasz Nowakowski - Odzyskanie Wschowy przez Kazimierza Wielkiego w 1343 roku  /849

Grażyna Rutkowska - Dwór polskich królowych Anny Cylejskiej i Elżbiety Granowskiej /869

Marcin Starzyński - Zgon i pogrzeb Kazimierza Jagiellończyka (1492)  /915

Adam Szweda - Sąd arbitrażowy w bilateralnych stosunkach polsko-krzyżackich w pierwszej połowie XV wieku  /945

Marcin Szyma - Kaplica Kazimierza Wielkiego przy krakowskim kościele Dominikanów  /961

Renata Trawka - De brachio regali. Działalność Piotra Kmity jako starosty przemyskiego (1511–1553) /981

Wacław Uruszczak - Najstarszy sejm walny koronny „dwuizbowy” w Piotrkowie w 1468 roku  /1033

Marek Walczak - Postacie na bokach tumby nagrobka Kazimierza Wielkiego. Z dziejów ikonografii odrodzonego Królestwa Polskiego /1057

KULTURA CODZIENNA I KSIĄŻKOWA

Almut Bues - Złote mosty albo sztuka dotarcia na drugi brzeg  /1083

Patrycja Gąsiorowska- Kobiety i choroby w wybranych źródłach franciszkańskich  /1105

Grzegorz Klebowicz - Fundacje kościelne Kmitów w ziemi sanockiej /1129

Marek Daniel Kowalski - Grzegorz z Krakowa — polski astrolog na papieskim dworze /1155

Franciszek Leśniak - Książka w inwentarzach mieszczan krośnieńskich (XVI – pierwsza połowa XVII wieku)

Krzysztof Ożóg - Ne contrarii haberemur doctrinae et scripturis nostris. Droga Uniwersytetu Krakowskiego do złożenia obediencji papieżowi Mikołajowi V /1185

Wojciech Świeboda - Religia i obyczaje muzułmanów w opiniach uczonych krakowskich w pierwszej połowie XV wieku /1205

Marian Wolski - Inwentarz biblioteki Bartosza Paprockiego z 1585 roku. Przyczynek do biografii i oraz poznania warsztatu naukowego pisarza  /1225

Thomas Wünsch - Vom „Akt von Gnesen“ bis zum EU-Beitritt Polens. Schlaglichter auf tausend Jahre deutsch-polnische Beziehungen /1237

ŹRÓDŁA

Piotr Dymmel - Wokół genezyRocznika kapituły krakowskiej ./1261

Tomasz Jasiński - Od Konstantyna Wielkiego do Galla Anonima. Przyczynek do studiów nad genezą veloxu „czasownikowego”  /1275

Karol Nabiałek - Fragment zaginionej księgi ławniczej miasta Lelowa z drugiej połowy XV wieku  /1293

Jan Andrzej Spież OP - Trzy niedocenione czternastowieczne dokumenty z archiwum dominikanów w Żółkwi  /1305

Stanisław A. Sroka - Elektroniczne edycje średniowiecznych źródeł węgierskich  /1331

Jan Tęgowski - Nieznane nadanie Władysława Jagiełły dla Benedykta, węgierskiego kasztelana Halicza, i jego braci. Przyczynek źródłowy do dziejów Rusi Halickiej /1341

Piotr Węcowski - Projekt potwierdzenia praw przez Kazimierza Jagiellończyka z 1447 roku. Uwagi źródłoznawcze   /1349

Maciej Wilamowski - Rejestr skarg ziemian samborskich na starostę Jana Odrowąża. Nieznane źródło do dziejów konfliktów społecznych na Rusi Czerwonej w drugiej połowie XV wieku /1365

Wykaz częściej używanych skrótów /1409

 

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie