• Kaznodziejstwo: tom 1 - Kościół powszechny, tom 2 - Kościół w Polsce od średniowiecza do baroku, tom 3 - Kościół w Polsce od...

Symbol: 14770
225.00
kpl. Do przechowalni
Wysyłka w ciągu 24 godziny
Cena przesyłki 9.5
Odbiór osobisty 0
Odbiór w punkcie Poczta Polska 7.99
Poczta Polska Pocztex 48 9.5
Odbiór w punkcie Poczty Polskiej 12
Poczta Polska Pocztex 48 16
Poczta Polska USA ekonomiczna 76
Poczta Polska Italy 84
Poczta Polska Itaty priorytet 114
Poczta Polska USA priorytet 146
Dostępność 2 kpl.
ISBN 9788376432304
Zostaw telefon

Autor: ks. Kazimierz Panuś

Rok wydania: 2022

Liczba stron: tom I - 574, tom II - 508, tom III - 620

Okładka: twarda

Format: 16,00 cm x 23,5 cm

 

Pierwszy tom monografii naukowej pt. Kaznodziejstwo przedstawia syntetyczną panoramę kaznodziejstwa chrześcijańskiego od czasów apostolskich aż do pontyfikatu papieża Franciszka. Tom ten prezentuje wielkich mistrzów ambony, ich czasy i niezwykłe kazania, w których zachwycali pięknem Ewangelii Jezusa Chrystusa i prowadzili ludzi do zbawienia. Po przedstawieniu ewangelizacji w czasach apostolskich ukazane zostały formy przepowiadania i wielcy ich przedstawiciele w średniowieczu, w czasach nowożytnych i najnowszych. W publikacji zamieszczono także teksty kazań i homilii lub znaczące wypowiedzi o kaznodziejstwie charakterystyczne dla danego okresu lub kaznodziei, ponieważ kazania były zawsze ważnym składnikiem życia kulturalnego, a wiele z nich stało się zabytkami literackimi wielu narodów.

(opis wydawcy)

Spis treści:

Wprowadzenie

Historia kaznodziejstwa    /5

Rozdział pierwszy

Kaznodziejstwo w starożytności chrześcijańskiej     /9

Czasy apostolskie    /9

Kaznodziejstwo apostołów   / 11

Geneza i charakter chrześcijańskiej homilii     /19

Czasy poapostolskie i okres wczesnopatrystyczny    /24

Pierwsi mistrzowie chrześcijańskiej ambony     /25

Kaznodziejstwo w spotkaniu z retoryką    /32

Retoryka i antyczny wzorzec mowy    /32

Wpływ retoryki na kształtowanie się wymowy chrześcijańskiej    /36

Złoty wiek kaznodziejstwa greckiego    /39

Wielcy Kapadocjanie    /39

Geniusz wymowy – św. Jan Chryzostom     /46

Kaznodzieja Antiochii    /47

Patriarcha Konstantynopola    /50

Charyzmatyczny kaznodzieja   /55

Rozkwit kaznodziejstwa łacińskiego     /60

Święty Ambroży    /60

Święty Augustyn    /63

Karmię was tym, czym sam żyję    /64

Mistrz interpretacji i przekazu orędzia chrześcijańskiego   /68

Traktat De doctrina Christiana   / 72

Święty Leon Wielki i inni mówcy    /75

Rozdział drugi

Kaznodziejstwo w okresie średniowiecza    /83

Kaznodziejstwo wczesnego średniowiecza    /83

Kaznodziejstwo wczesnobizantyńskie    /84

Kaznodziejstwo w nowo tworzącej się Europie Zachodniej    /87

Wieki benedyktyńskie Beda Czcigodny    /95

Odnowa karolińska    /99

Nauczanie religijne    /99

Homiliarze    /103

Rozkwit kaznodziejstwa średniowiecznego    /109

Kaznodziejstwo wędrowne    /109

Kaznodziejstwo zakonne Święty Bernard z Clairvaux    /114

Kaznodziejstwo uniwersyteckie    /119

Rozkwit teorii kaznodziejskiej    /125

Zakony żebrzące i kazanie ludowe     /129

Zakon Kaznodziejski     /130

Kaznodziejstwo franciszkańskie    /137

Budowa kazania średniowiecznego    /144

Nauczanie za pomocą egzemplum    /148

Podmiot i miejsce przepowiadania     /156

Rodzaje kazań średniowiecznych    /161

Kazania dydaktyczne    /162

Kazania de tempore    /163

Kazania de sanctis (sanctoral)    /163

Mariale     /163

Kazania okolicznościowe (de statibus)   /164

Kazanie tematyczne    /164

Kazania postne (de quadragesima)    /165

Kazania pokutne    /168

Nowe rodzaje kazań     /170

Kazania kurialne    /170

Kazania synodalne    /171

Kazania wypraw krzyżowych    /172

Kazania przeciw heretykom    /175

Kazania niemieckich mistyków    /177

„Kazania świeckie”    /179

Różne rodzaje zbiorów kazań    /180

Kaznodziejstwo późnego średniowiecza (XIV-XV w )    /182

Rodzaje kazań w późnym średniowieczu    /185

Kazania uniwersyteckie    /187

Kazania ludowe    /187

Kazania reformatorskie     /189

Kazania pokutne    /194

Kazania odpustowe i pasyjne    /203

Rozdział trzeci

Kaznodziejstwo w czasach nowożytnych    /207

Kaznodziejstwo w epoce renesansu    /207

Humaniści a kaznodziejstwo    /207

Reformacja    /214

Humanizm hiszpański i rozkwit tamtejszego kaznodziejstwa   /217

Wskazania Soboru Trydenckiego w zakresie kaznodziejstwa    /226

Jezuici i kaznodziejstwo    /229

Kaznodzieja domu papieskiego    /234

Kaznodzieje epoki potrydenckiej   / 236

W Italii    /236

W Niemczech    /238

We Francji    /243

Teoretyczne rady i wskazówki dla kaznodziejów     /249

Rodzaje kazań    /254

Kaznodziejstwo w dobie baroku    /258

Kazanie barokowe w ponownie umocnionym Kościele    /259

Styl i środki ekspresji     /260

Rodzaje kazań barokowych    /265

Rozkwit misji ludowych     /268

Nawrócenie jako odnowa życia chrześcijańskiego    /269

Prawdy wieczne motywem nawrócenia w misjach ludowych     /272

Życie pobożne jako spełnianie obowiązków     /277

Kapucyni i kaznodziejstwo     /279

Wybitni kaznodzieje baroku     /284

Abraham a Sancta Clara    /284

Johann Philipp Jeningen 291

Paweł Segneri Starszy     /293

Paweł Segneri Młodszy    /295

Franciszek de Hieronimo    /296

Antoni Baldinucci     /297

Péter Pázmány     /297

Antonio Vieira     /298

Julian Maunoir     /301

Jean Baptiste Avrillon    /302

Tirso González de Santalla    /303

Kaznodziejstwo wieku oświecenia    /304

Kazanie wieku oświecenia     /305

Reakcja na barok    /305

Oświeceniowa koncepcja kaznodziejstwa    /306

Problematyka kazań oświeceniowych    /308

Rodzaje i budowa kazań     /313

Kaznodziejstwo francuskie epoki klasycyzmu     /315

Kaznodzieje wieku oświecenia    /328

Leonard z Porto Maurizio    /328

Alfons Maria de Liguori    /330

Klemens Maria Dworzak    /333

Paweł od Krzyża    /334

Mariano Arciero    /334

Ludwik Maria Grignion de Montfort     /335

Jacques Bridaine    /337

Charles Frey de Neuville    /337

Jean Siffrein Maury    /338

Étienne Antoine de Boulogne     /338

Jean-Nicolas Beauregard     /339

Pedro de Calatayud    /339

Franciszek Hunolt    /341

Ignacy Wurz    /341

Joseph Anton Weissenbach    /342

Rozdział czwarty

Kaznodziejstwo w czasach najnowszych    /343

Kaznodziejstwo europejskie XIX wieku    /343

Odrodzenie kaznodziejstwa w krajach niemieckojęzycznych    /344

W Niemczech    /344

W Austrii    /351

Odrodzenie kaznodziejstwa w Anglii Święty John Henry Newman    /353

Pastor parafii Panny Maryi    /354

Oxford Movement    /357

W Kościele rzymskokatolickim    /358

Teoretyk nowoczesnego kaznodziejstwa uniwersyteckiego    /361

Ceniony kaznodzieja uniwersytecki    /362

Odrodzenie kaznodziejstwa we Francji    /366

Henryk Lacordaire i jego konferencje    /367

Dalsze dzieje Konferencji Notre-Dame    /378

Kaznodziejstwo Proboszcza z Ars    /383

Odrodzenie kaznodziejstwa we Włoszech    /385

Dziewiętnastowieczna teoria kaznodziejstwa    /389

Nurt neoscholastyczny Dominacja kazań katechizmowych    /392

Próba odnowy przepowiadania homilijnego    /397

Wielkie zbiory kazań    /404

Czasopisma homiletyczne    /407

Kaznodziejstwo dwudziestowieczne   /409

Wołanie o nową formę kaznodziejską     /410

Odnowa kerygmatyczna i aktualne kierunki w kaznodziejstwie    /418

Postulat odnowy treści kościelnego przepowiadania    /418

Poszukiwanie teologicznych podstaw kaznodziejstwa    /425

Nurty w kaznodziejstwie katolickim ostatnich lat    /428

Kaznodziejstwo radiowe    /430

Pionierzy kaznodziejstwa radiowego    /430

Stanowisko Stolicy Apostolskiej wobec transmisji radiowych nabożeństw   /435

Kaznodziejstwo w Stanach Zjednoczonych Ameryki    /439

Biskup Fulton John Sheen    /442

Dwudziestowieczna teoria kaznodziejstwa    /449

Wielcy europejscy kaznodzieje XX wieku    /457

Współczesne czasopisma homiletyczne    /471

Czasopisma niemieckojęzyczne    /472

Czasopisma hiszpańskie    /476

Czasopisma włoskie    /480

Stowarzyszenia homiletyczne    /482

Papieże przełomu II i III tysiąclecia chrześcijaństwa w służbie Słowa, które nie przemija    /486

Papież Jan Paweł II    /487

Papież Benedykt XVI    /494

Papież Franciszek   /497

Ku przyszłości kaznodziejstwa    /501

Zakończenie    / 505

Bibliografia    /509

Indeks osób    /529

Spis ilustracji    /551

Summary    /555

Abstrakt    /565

Abstract    /567

 

Kaznodziejstwo odgrywało zawsze ważną rolę w kulturze polskiej. Już w początkach chrystianizacji wykuwało pierwsze pojęcia zdolne wyrazić skomplikowane treści religii chrześcijańskiej. Najstarszym zabytkiem artystycznej prozy polskiej pozostają wciąż Kazania świętokrzyskie. Wysoka ranga kaznodziejstwa utrzymywała się w następnych wiekach. Głosiło nie tylko prawdę o Bogu, ale i o Ojczyźnie, o jej chlubnej przeszłości i tradycjach narodowych, utrwalało patriotyzm i dążenia niepodległościowe. Stąd też kaznodziejstwo polskie jest niezwykle cennym źródłem do poznania kultury religijnej, duchowości i obyczajów, dziejów języka, literatury i sztuki. Jednocześnie ten ogromny obszar jest wciąż słabo zbadanym działem piśmiennictwa. Niniejsze syntetyczne opracowanie polskiego kaznodziejstwa wychodzi temu naprzeciw. Przybliża ono wielkich mistrzów ambony, ich czasy i niezwykłe kazania, przy pomocy których zachwycali pięknem Ewangelii Jezusa Chrystusa i prowadzili ludzi do zbawienia.

(opis wydawcy)

Spis treści tomu 2:

Wprowadzenie    /5

Rozdział pierwszy

Kaznodziejstwo w Polsce średniowiecznej    /11

Początki chrystianizacji Polski    /13

Treść, forma i język nauczania kaznodziejskiego    /20

Staropolski dekalog i jego funkcja    /23

Nauczanie modlitw    /26

Żywoty świętych    /30

Język nauczania kaznodziejskiego     /30

Najstarsze zabytki kaznodziejskie    /33

Polskie glosy w kazaniach i mamotrekty    /34

Sermones Marcina Polaka    /35

Sermones Peregryna z Opola    /38

Kazania świętokrzyskie     /46

Kazania gnieźnieńskie    /50

Pierwsze zbiory kazań w polskich księgozbiorach    /60

Homiliarze polskie    /60

Księgozbiory kaznodziejskie    /65

Wpływy czeskiego piśmiennictwa kaznodziejskiego    /68

Pierwsza stała predykatura w katedrze krakowskiej    /73

Budowa kazania średniowiecznego    /78

Rola pieśni w kaznodziejstwie średniowiecznym    /85

Rodzaje kazań w średniowiecznej Polsce    /86

Kazania pasyjne    /87

Kazania maryjne    /88

Kazania hagiograficzne    /90

Kazania patriotyczne    /94

Mowy uniwersyteckie     /103

Kazania do kleru    /106

Kazania i mowy głoszone przed papieżem i na soborach powszechnych     /113

Kazania do króla i dworu    /121

Wybitni kaznodzieje późnego średniowiecza    /124

Jan Szczekna    /124

Łukasz z Wielkiego Koźmina    /125

Bartłomiej z Jasła     /130

Stanisław ze Skarbimierza    /132

Franciszek z Brzegu    /135

Mikołaj z Kozłowa (Kozłowski)    /139

Mikołaj Tempelfeld     /141

Mikołaj z Błonia     /147

Paweł z Zatora    /151

Jan ze Słupczy     /152

Kaznodzieje felix saeculum Cracoviae    /154

Władysław z Gielniowa    /156

Wpływ kaznodziejstwa na kształt polskiej religijności i życia społecznego    /160

Podsumowanie    /163

Rozdział drugi

Kaznodziejstwo w okresie renesansu    /165

Czynniki kształtujące kaznodziejstwo    /165

Wpływ humanistów i kręgu erazmiańskiego    /165

Wpływ reformacji na kaznodziejstwo polskie     /168

Przekłady Pisma Świętego na język polski    /171

Wpływ uchwał Soboru Trydenckiego    /173

Teoretycy kaznodziejstwa    /178

Stanisław Sokołowski    /179

Mikołaj z Wilkowiecka     /182

Seweryn Lubomlczyk OP     /185

Rodzaje kazań    /185

Postylle    /187

Kazania społeczno-polityczne    /197

Kazania sejmowe    /200

Kazania obozowe    /202

Kazania do króla i dworu    /205

Kazania pogrzebowe    /205

Wybitni kaznodzieje polskiego renesansu    /208

Kaznodzieje z grona biskupów    /208

Stanisław Hozjusz    /208

Marcin Kromer    /215

Stanisław Jan Karnkowski    /219

Piotr Tomicki    /222

Jan Chojeński    /224

Piotr Myszkowski    /225

Józef Wereszczyński    /226

Samuel Maciejowski    /229

Marcin Białobrzeski    /231

Kaznodzieje Akademii Krakowskiej    /233

Kaznodzieje z kręgu duchowieństwa diecezjalnego    /249

Hieronim Powodowski    /249

Stanisław Orzechowski     /257

Jan z Szamotuł   / 260

Kaznodzieje zakonni    /261

Kaznodzieje jezuiccy    /264

Piotr Skarga    /264

Jakub Wujek    /282

Adrian Junga    /286

Stanisław Grodzicki    /287

Kaznodzieje dominikańscy    /291

Melchior z Mościsk    /291

Łukasz Lwowczyk    /294

Seweryn Lubomlczyk     /295

Bartłomiej z Przemyśla     /296

Kaznodzieje paulińscy    /297

Mikołaj z Wilkowiecka    /297

Kaznodzieje z zakonu bożogrobców    /302

Leonard Słonczewski    /303

Kaznodzieje bernardyńscy    /307

Klemens Ramułt    /307

Podsumowanie    /308

Rozdział trzeci

Kaznodziejstwo w okresie baroku    /313

Cechy charakterystyczne baroku    /313

Polska w dobie baroku    /316

Wpływ baroku na kaznodziejstwo polskie    /318

Styl i środki ekspresji kazania barokowego    /324

Styl kazania barokowego    /324

Zamiłowanie do symboliki i alegorii    /325

Konceptowy sposób przepowiadania    /327

Specyficzna erudycja    /329

Nauczanie za pomocą egzemplum    /332

Synodalne źródła odnowy kaznodziejstwa     /333

Pastoralna Bernarda Maciejowskiego o kaznodziejstwie    /335

Rodzaje kazań barokowych    /340

Homilie     /340

Kazania katechizmowe    /346

Kazania tematyczne    /347

Kazania stanowe    /349

Kazania morowe    /351

Kazania obozowe    /355

Panegiryki i kazania pogrzebowe    /357

Kazania do króla i dworu    /364

Tematyka kazań    /375

Nurt dogmatyczny i dogmatyczno-polemiczny    /375

Nurt maryjny    /378

Nurt hagiograficzny    /387

Problematyka moralna    /392

Problematyka narodowo-patriotyczna    /399

Język kazań barokowych    /404

Teoria wymowy kaznodziejskiej    /407

Kompozycja kazań i sposoby przemawiania    /408

Budowa kazania    /412

Wybitni kaznodzieje polskiego baroku    /415

Kaznodzieje dominikańscy    /415

Fabian Birkowski    /415

Gabriel Leopolita Zawieszko    /423

Jacek Mijakowski    /424

Dominik Frydrychowicz    /425

Cyprian Sapecki    /426

Kaznodzieje jezuiccy    /428

Tomasz Młodzianowski     /428

Maciej Kazimierz Sarbiewski    /433

Jakub Olszewski    /437

Aleksander Lorencowicz    /439

Kaznodzieje z grona franciszkanów konwentualnych    /440

Walerian Gutowski    /440

Bazyli Rychlewicz    /442

Fortunat Łosiewski    /442

Kaznodzieje bernardyńscy    /443

Antoni Stefanowicz    /444

Jacek Jaskrowicz    /445

Adrian Seriewicz    /445

Kaznodzieje reformaccy    /446

Franciszek Rychłowski    /446

Berard Gutowski    /449

Antoni Węgrzynowicz    /450

Kaznodzieje z grona kanoników regularnych    /453

Jacek Liberiusz    /453

Kaznodzieje karmelitańscy    /457

Kaznodzieje związani z Akademią Krakowską    /458

Szymon Starowolski    /458

Szymon Makowski    /464

Jan Foks    /468

Sebastian Piskorski   /468

Marcin Ośliński    /469

Ignacy Kanty Herka    /470

Kazimierz Stanisław Pałaszowski   / 470

Podsumowanie    /470

Indeks osób    /475

Spis ilustracji    /495

Abstrakt   / 499

Abstract    /501

 

Kaznodziejstwo odgrywało zawsze ważną rolę w kulturze polskiej. Już w początkach chrystianizacji wykuwało pierwsze pojęcia zdolne wyrazić skomplikowane treści religii chrześcijańskiej. Najstarszym zabytkiem artystycznej prozy polskiej pozostają wciąż Kazania świętokrzyskie. Wysoka ranga kaznodziejstwa utrzymywała się w następnych wiekach. Głosiło nie tylko prawdę o Bogu, ale i o Ojczyźnie, o jej chlubnej przeszłości i tradycjach narodowych, utrwalało patriotyzm i dążenia niepodległościowe. Stąd też kaznodziejstwo polskie jest niezwykle cennym źródłem do poznania kultury religijnej, duchowości i obyczajów, dziejów języka, literatury i sztuki. Jednocześnie ten ogromny obszar jest wciąż słabo zbadanym działem piśmiennictwa. Niniejsze syntetyczne opracowanie polskiego kaznodziejstwa wychodzi temu naprzeciw. Przybliża ono wielkich mistrzów ambony, ich czasy i niezwykłe kazania, przy pomocy których zachwycali pięknem Ewangelii Jezusa Chrystusa i prowadzili ludzi do zbawienia.

(opis wydawcy)

Spis treści tomu 3:

Wprowadzenie   / 5

Rozdział pierwszy

Kaznodziejstwo w okresie oświecenia   /9

Charakterystyka epoki     /9

Czynniki inspirujące polskie kaznodziejstwo oświeceniowe     /11

Krytyka kaznodziejstwa barokowego     /12

Księdza Stanisława Konarskiego batalia o nowe kaznodziejstwo    / 14

Oświeceniowa teologia pastoralna     /22

Fascynacja klasycystycznym kaznodziejstwem francuskim     /25

Stali kaznodzieje zakonni     /26

Problematyka kazań    /28

Problematyka moralna    /31

Problematyka społeczna    /33

Problematyka patriotyczna    /37

Kazania, ich rodzaje i budowa     /43

Kazania     /43

Nauki katechizmowe    /44

Kazania misyjne    /45

Homilie    /51

Kazania do króla i dworu    /56

Kazania jubileuszowe    /64

Kazania trybunalskie    /84

Kazania pogrzebowe    /89

Styl i język kazań    /91

Wybitni kaznodzieje polskiego oświecenia   /94

Kaznodzieje z grona biskupów    /94

Michał Franciszek Karpowicz    /94

Jan Paweł Woronicz    /102

Kaznodzieje z kręgu duchowieństwa diecezjalnego    /108

Andrzej Dominik Lipiewicz    /108

Józef Wincenty Łańcucki    /109

Kaznodzieje ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy    /112

Wilhelm Kaliński    /112

Kaznodzieje dominikańscy    /114

Józef Wawrzyniec Owłoczymski   / 114

Kaznodzieje paulińscy    /115

Jan Gruber    /115

Kaznodzieje pijarscy    /118

Jan Franciszek Włocki     /118

Samuel Wysocki    /119

Antoni Maksymilian Prokopowicz    /122

Marcin Chojnacki    /123

Stefan Przeczytański    /124

Kaznodzieje jezuiccy    /126

Kasper Balsam    /126

Karol Fabiani    /127

Franciszek Borowski   /128

Kaznodzieje z grona franciszkanów konwentualnych    /128

Kasjan Korczyński    /128

Kaznodzieje bernardyńscy    /131

Antoni Lipiewicz     /131

Kaznodzieje reformaccy    /132

Józef Męciński     /132

Podsumowanie    /134

Rozdział drugi

Kaznodziejstwo w okresie niewoli narodowej     /137

Czynniki inspirujące kaznodziejstwo    /138

Kaznodziejstwo emigracyjne     /140

Kaznodziejstwo Wielkiej Emigracji      /141

Kaznodziejstwo polskie w Ameryce     /143

Polscy teoretycy kaznodziejstwa     /144

Kajsiewicz o kaznodziejstwie    /145

Teoria kaznodziejstwa w podręcznikach homiletyki    /150

Styl i rodzaje przepowiadania    /154

Kazania właściwe   /156

Konferencje    /159

Homilie    /161

Nauki katechizmowe    /164

Kazania misyjne    /173

Wawelskie kazania pogrzebowe    /181

Problematyka kazań w okresie zaborów    /185

Nurt maryjny    /185

Nurt hagiograficzny    /195

Nurt patriotyczny    /201

Nurt społeczny    /210

Czasopisma homiletyczne    /216

Wybitni kaznodzieje okresu zaborów    /222

Kaznodzieje Wielkiej Emigracji    /223

Hieronim Kajsiewicz    /223

Aleksander Jełowicki   /232

Piotr Semenenko    /233

Kaznodzieje polscy w Ameryce    /237

Alojzy Warol    /238

Tomasz Misicki     /239

Aleksander Syski     /239

Kaznodzieje okresu zaborów na ziemiach polskich    /240

Zygmunt Golian    /241

Józef Sebastian Pelczar    /248

Władysław Chotkowski    /255

Aleksy Prusinowski    /259

Jan Chryzostom Janiszewski    /266

Florian Oksza Stablewski    /268

Józef Bilczewski     /271

Władysław Bandurski     /273

Jan Józef Mętlewicz    /279

Tomasz Bojanowski     /280

Edward Zygmunt Nowakowski    /282

Kazimierz Władysław Madejewski    /284

Czesław Ignacy Bogdalski    /284

Tadeusz Chromecki    /287

Podsumowanie    /288

Rozdział trzeci

Kaznodziejstwo w okresie międzywojennym    /291

Czynniki inspirujące polskie kaznodziejstwo    /293

Powrót do Pisma Świętego    /296

Ruch liturgiczny    /298

Odnowa formy kaznodziejskiej    /300

Rodzaje kazań     /301

Homilie    /302

Egzorty    /303

Mowy okolicznościowe    /306

Kazania misyjne    /317

Kazania ludowe    /323

Kazania radiowe    /325

Wybitni kaznodzieje    /329

Józef Teofil Teodorowicz    /330

Antoni Szlagowski    /338

Józef Kłos    /346

Karol Józef Fischer    /349

Nikodem Cieszyński    /350

Paweł Kirstein    /353

Podsumowanie    /355

Rozdział czwarty

Kaznodziejstwo II wojny światowej    /361

Józef Feliks Gawlina    /362

Edward Kosibowicz    /366

Henryk Hlebowicz    /369

Rozdział piąty

Kaznodziejstwo okresu powojennego    /373

Teoria kaznodziejstwa    /374

Podręczniki    /374

Homileci    /377

Serie homiletyczne    /388

Czasopisma homiletyczne    /390

Rodzaje kazań    /393

Homilie    /393

Kazania pasyjne    /396

Kazania maryjne    /400

Kazania hagiograficzne    /405

Kazania społeczno-patriotyczne    /410

Kazania okolicznościowe    /420

Kazania misyjne    /428

Kazania radiowe, telewizyjne i internetowe     /432

Kazania radiowe    /432

Kazania telewizyjne    /441

Kazania internetowe     /446

Wybitni kaznodzieje     /455

Stefan Wyszyński     /456

Jerzy Karol Ablewicz     /461

Jan Pietraszko /463

Jan Zieja     /467

Bronisław Bozowski   /471

Julian Michalec     /473

Janusz Stanisław Pasierb    /475

Józef Tischner    /478

Roman Andrzejewski     /481

Mieczysław Maliński    /483

Janusz Nagórny    /484

Piotr Pawlukiewicz    /485

Karol Wojtyła – Papież Jan Paweł II    /488

Podsumowanie    /494

Zakończenie    /497

Bibliografia   /503

Indeks osób    /571

Spis ilustracji    /599

Summary   /603

Abstrakt    /611

Abstract    /613

Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
Podpis
E-mail
Zadaj pytanie